Komunikaty i informacje OKW

Wybory 2021-22 kadencja 9 2022-2026

Potwierdzenie wyników głosowania i wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lkearskiej w Częstochowie

Uchwała nr 22/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie  z dnia 29 października 2021 r
w sprawie potwierdzenia wyników głosowania i wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie w poszczególnych rejonach wyborczych.
Na podstawie  § 29 ust. 4 Uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie postanawia:

§1
Potwierdzić wyniki głosowania i wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie w poszczególnych rejonach wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
/-/
Grzegorz Zieliński


Załącznik do Uchwały nr 22/2021 Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 29 października 2021r.
w sprawie potwierdzenia wyników głosowania i wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie w poszczególnych rejonach wyborczych.

K09.01.L Wojewódzki Szpital Specjalistyczny „PARKITKA”
    1    Brzezin Zbigniew
    2    Mizerski Jacek
    3    Koper Robert
    4    Zieliński Grzegorz
    5    Sułkowski Leszek
    6    Foremna Elżbieta
    7    Klimza Małgorzata
    8    Oleksik Piotr
    9    Rakowska Marta
    10    Mikołajczyk Marek
    11    Maćkowiak Jacek
    12    Ogrodniczak Piotr
    13    Oleksik Anita
        
K09.02.L Wojewódzki Szpital Specjalistyczny „PCK”
    1    Malicki Mariusz
    2    Kupczak Hanna
    3    Mierzwa Włodzimierz
    4    Kapustecki Janusz
    5    Mazur Ewa
        
K09.03.L Miejski Szpital Zespolony
    1    Kopczyński Dariusz
    2    Strzelczyk Sławomir
    3    Barańska Małgorzata
    4    Konieczny Piotr
    5    Wolnowska Monika
    6    Wolnik Krzysztof
    7    Jakóbczyk Jolanta
    8    Borkowski Maciej
        
K09.04.L Szpital Blachownia
    1    Dudek Mariusz
    2    Zybura Jolanta
        

K09.05.L Ambulatoryjne Lecznictwo Otwarte „PÓŁNOC”
    1    Jakubowski Piotr
    2    Lemańska Małgorzata
    3    Kałużny Jarosław
    4    Wilkowski Maciej
    5    Jakubowska Anna
    6    Romańska-Zygmunciak Joanna
    7    Janusik Elżbieta
    8    Pojda Jarosław
        
K09.06.L Ambulatoryjne Lecznictwo Otwarte „POŁUDNIE”
    1    Szmaciarski Krzysztof
    2    Adamkiewicz Grażyna
    3    Górniak Romuald
    4    Muskalski Krzysztof
    5    Czekaj Dariusz
    6    Jabłonka Zbigniew
    7    Sojda Jadwiga
    8    Gałkowski Paweł
    9    Sikora Marian
    10    Marzec Krzysztof
        
K09.07.L Powiat Ziemski Częstochowa lekarze
    1    Zatońska Elżbieta
    2    Wolański Andrzej
    3    Łebek Mikołaj
    4    Paczkowska Małgorzata
        
K09.08.L Powiat Myszków Szpital lekarze
    1    Cichoń Sławomir
    2    Kret Jacek
    3    Kaim-Hagar Dorota
        
K09.09.L Powiat Myszków Ambulatoryjne Lecznictwo Otwarte
    1    Stachowska Marta
    2    Jakubiec-Bartnik Beata
        
K09.10.L Powiat Kłobuck lekarze
    1    Pawłowski Stefan
    2    Chłądzyński Przemysław
    3    Grzyb Marek
        
K09.11.L Powiat Lubliniec Lekarze
    1    Adrianowicz Lidia
    2    Kuźnik Jerzy
    3    Mosingiewicz Mirosław
    4    Pogorzelec Bogdan
    5    Kowalski Michał
    6    Adrianowicz Krzysztof
        

K09.12.L Emeryci Lekarze
    1    Cuglewski Marek
    2    Błaszczeć Irena
    3    Makulec Grażyna
    4    Nagrodzka-Tomza Anna
        
K09.13.S Emeryci Dentyści
    1    Sobkiewicz Danuta
    2    Zommer Zofia
    3    Kuchciak-Hampel Teresa
        
K09.14.S Dentyści Powiat Myszków
    1    Noszkowska Elżbieta
        
K09.15.S Dentyści Powiat Kłobuck
    1    Drabek Bożena
    2    Raczyńska Dorota
        
K09.16.S Dentyści Powiat Lubliniec
    1    Gansiniec Andrzej
        
K09.17.S Dentyści Powiat Ziemski Częstochowa
    1    Adamek Romuald
    2    Wolski Paweł
    3    Czerwik Przemysław
        
K09.18.S Dentyści Częstochowa „PÓŁNOC”
    1    Brewczyńska Ewa
    2    Zalasiński Rafał
    3    Klimala Katarzyna
    4    Janik Piotr"Senior"
    5    Janik Piotr"Junior"
    6    Tkaczyński Przemysław
    7    Bilski Maciej
        
K09.19.S Dentyści Częstochowa „POŁUDNIE”
    1    Kapustecka Anna
    2    Kołodzińska Urszula
    3    Rudziński Lesław
    4    Lemańska-Tkaczyńska Joanna
    5    Małanij Dorota
    6    Zalasińska Małgorzata


Wybory do samorządu lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie na IX kadencję 2012-2026

 

 

Regulamin wyborów 

 

 

Kalendarz wyborczy OKW w Częstochowie

 

Wniosek o przeniesienie
do innego rejonu wyborczego

minął termin zgłaszania wniosków

 

 

 Karta zgłoszenia kandydata

minął termin zgłaszania kandydatów

 
 Stanowisko nr 1 Krajowej Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2017r.
w sprawie interpretacji treści paragrafu 11 i paragrafu 12 Regulaminu głosowania
w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania korespondencyjnego,
stanowiącego załącznik do regulaminu wyborów do organów izb lekarskich,
na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów
i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych
 

 

 

Komisja  sporządza  w  porządku  alfabetycznym  listę  kandydatów  w  danym  rejonie
wyborczym zawierającą:


a)  nazwę i oznaczenie rejonu wyborczego,
b)  imię i nazwisko kandydata,
c) numer rejestracyjny okręgowej izby lekarskiej,  
d)  tytuł zawodowy


oraz, na wniosek kandydata zamieszcza wyłącznie w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej okręgowej izby lekarskiej następujące informacje:


e)  zdjęcie kandydata,
f) rok uzyskania dyplomu lekarza lub lekarza dentysty,
g)  tytuł i stopień naukowy,
h)  posiadane specjalizacje,  
i) miejsce wykonywania zawodu lub informację o niewykonywaniu zawodu,
j) funkcje pełnione w samorządzie,
k) adres poczty elektronicznej i/lub nr telefonu,
l) inne  informacje  o  kandydacie,  obejmujące  dotychczasowy  przebieg  pracy zawodowej i innej aktywności pozazawodowej w zakresie działalności publicznej  oraz zwięzłą informację o zamierzonej działalności w samorządzie lekarzy w przyszłej kadencji.